Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Reyee Cloud PoC Guide V1.0-VN

2021-11-01 View:
Ruijie Switch PoC Guide

 

 

   

 

 

A picture containing text, clipart

Description automatically generated
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hướng dẫn Chứng minh Khái niệm Cloud Reyee

V1.0

 

 

 

 

 

 

Ruijie Networks

Fuzhou, Trung Quốc

 

Tuyên bố bản quyền

Ruijie Networks©2021

Ruijie Networks bảo lưu mọiquyền đối với tài liệu này. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, trích dẫn, saolưu, sửa đổi, chuyển giao, chuyển ngữ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại đốivới toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu này, dưới mọi hình thức hoặcphương tiện, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ruijie Networks.

Tuyênbố miễn trừ

Tài liệu này được cungcấp "nguyên trạng". Nội dung của tài liệu này có thể bị thay đổi màkhông cần thông báo trước. Vui lòng nhận thông tin mới nhất qua trang web củaRuijie Networks. Ruijie Networks nỗ lực đảm bảo tính chính xác của nội dung vàmiễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất và thiệt hại gây rado nội dung bị thiếu sót, không chính xác hoặc sai sót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩmcủa chúng tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lời nói đầu

Tài liệu này cung cấp hướngdẫn kỹ thuật để giúp các kỹ sư thử nghiệm sản phẩm Ruijie Cloud. Tài liệunày có thể chứa các kịch bản, cấu hình, lệnh, ảnh chụp màn hình, sơ đồ mạng vàmọi tài liệu liên quan. Tài liệu này có thể không giúp giải quyết tình huốngtương tự do các điều kiện thực tế có sự khác biệt.

Đối tượng

l  Kỹ sư mạng

l  Quản trịmạng

 

Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật

l  Trang webcủa Ruijie Networks: http://www.ruijienetworks.com

l  Cổng dịchvụ Ruijie: http://caseportal.ruijienetworks.com

 

Sn sàng báo cáo li và cung cp li khuyên trong bt k hướng dn s dng nào ca Ruijie qua Cng dch v Ruijie

 

Tài liệu liên quan

Tài liu

Mô t

Tham chiếu lệnh

Mô tả các lệnh cấu hình liên quan, bao gồm chế độ lệnh, mô tả tham số, hướng dẫn sử dụng và các ví dụ liên quan.

Hướng dẫn tham chiếu và lắp đặt phần cứng

Mô tả các chức năng và tính năng vật lý, cung cấp các bước lắp đặt thiết bị, khắc phục sự cố phần cứng, thông số kỹ thuật của mô-đun, thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng dây cáp và đầu nối.

 

Lịch sử sửa đổi

Ngày

Nội dung sửa đổi

Người sửa đổi

20/5/2021

Xuất bản lần đầu V1.0

Ruijie GTAC


 

Nội dung

Lời nói đầu.. 3

1. Danh sách thử nghiệmRuijie Cloud.. 6

2. Danh sách thử nghiệm... 3

2.1 Quản lý. 3

2.1.1 Trang web Cloud. 3

2.1.2 ỨNG DỤNG Cloud. 5

2.2 Tính năng cơ bản. 7

2.2.1 Cung cấpnhanh---ỨNG DỤNG.. 7

2.2.2 Cung cấpnhanh---eWeb. 9

2.2.3 Sơ đồ mạng. 10

2.2.4 Báo cáo. 11

2.2.5 CCTV---Camera NVR/IP. 14

 

 


 

. Danh mục thử nghiệm RuijieCloud

Danh mục

Mục thử nghiệm

Mô tả

Đạt

Không đạt

1.     Quản lý

Ruijie Cloud Web

Cloud web h tr thiết b Reyee trc tuyến

 

 

Cloud APP

ỨNG DỤNG Cloud hỗ trợ thiết bị Reyee trực tuyến.

 

 

2.     Tính năng cơ bản

Cài đặt nhanh bng APP

Sử dụng ỨNG DỤNG Ruijie Cloud để cung cấp cài đặt nhanh cho thiết bị Reyee.

 

Cài đặt nhanh bng eWeb

Sử dụng eWeb để cung cấp cài đặt nhanh cho thiết bị Reyee.

 

 

Sơ đồ mạng

Sơ đồ mạng của thiết bị có thể được hiển thị bình thường trên Cloud.

 

 

Báo cáo

Kiểm tra, chỉnh sửa và xuất báo cáo bình thường.

 

 

CCTV---Camera NVR/IP

Phát hiện camera và kết nối mạng bình thường.

 

 


Lưu ý: Trước khi Chứng minh Khái niệm (PoC), vuilòng kiểm tra xem thiết bị có được hỗ trợ trên Cloud hay không. Bạn có thể kiểmtra trong danh sách thiết bị được hỗ trợ trênCloud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1. Mở Supportmodels trên Cloud

Bước 2. Kiểm tra xem thiếtbị có trong danh sách hay không.


. Danh mục thử nghiệm

1.1 Quản lý

1.1.1 Cloud Web

D án th nghim

Cloud Web

Mc đích th nghim

Cloud nền tảng web hỗ trợ quản lý thiết bị Reyee

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.     Bảng điều khiển Cloud hiển thị thiết bị bình thường

 

2.     Thiết bị kết nối mạng bình thường trên Cloud.

 

 

3.     Chi tiết thiết bị được hiển thị bình thường.

 

H sơ đo được

Thiết bị Reyee kết nối và trực tuyến thành công trên Cloud và hiển thị thông tin bình thường

Kết lun

Thiết bị Reyee có thể trực tuyến trên Cloud web

 

1.1.2 Cloud APP

D án th nghim

Cloud APP

Mc đích th nghim

Cloud App hỗ trợ thiết bị Reyee trực tuyến

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.     Thiết bị kết nối mạng bình thường trên ỨNG DỤNG Cloud.

2.     Chi tiết thiết bị được hiển thị bình thường.

   

H sơ đo được

Thiết bị Reyee kết nối và trực tuyến thành công trên ỨNG DỤNG Cloud và hiển thị thông tin bình thường.

Kết lun

Thiết bị Reyee có thể kết trực tuyến trên Cloud APP

1.2 Tính năng cơ bản

1.2.1 Càiđặt nhanh bằng Cloud APP

D án th nghim

Cài đặt nhanh bằng Cloud APP

Mc đích th nghim

Sử dụng ỨNG DỤNG Ruijie Cloud để cung cấp cài đặt nhanh cho thiết bị Reyee.

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.     Kết nối thiết bị.

2.     Mở ỨNG DỤNG Cloud, nhấp vào “Project" (Dự án), tạo dự án và chọn “have Reyee Aps" (Có các AP Reyee).

  

 

3.     Kết nối Wi-Fi và các thiết bị được phát hiện.

  

4.     Cấu hình cơ bản

  

5.     Thiết bị kết nối mạng

H sơ đo được

Thiết bị Reyee trực tuyến trên Cloud và hoàn tất cấu hình cơ bản.

Kết lun

Thiết bị Reyee có thể sử dụng Cloud APP để hoàn tất quá trình cài đặt nhanh.

1.2.2 Càiđặt nhanh bằng eWeb

D án th nghim

Cài đặt nhanh bằng eWeb

Mc đích th nghim

Sử dụng eWeb Reyee để cài đặt nhanh cho thiết bị Reyee.

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.     Kết nối thiết bị.

2.     Định cấu hình thiết bị SON.

Kết nối cổng LAN của thiết bị hoặc kết nối Wi-Fi mặc định của ứng dụng (@Ruijie-mxxxx).

Nhập thiết bị theo IP 192.168.110.1

3.     Tạo mạng.

4.     Đồng bộ hóa thiết bị với Cloud.

5.     Thiết bị trực tuyến trên Cloud

H sơ đo được

Thiết bị Reyee trực tuyến trên Cloud và hoàn tất cấu hình cơ bản.

Kết lun

Thiết bị Reyee có thể sử dụng eWeb để hoàn tất quá trình cài đặt nhanh.

1.2.3 Sơđồ mạng

D án th nghim

Sơ đồ mạng

Mc đích th nghim

Sơ đồ kết nối của thiết bị có thể được hiển thị bình thường trên Cloud Web và Cloud APP

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.     Thiết bị trên cloud hiển thị sơ đồ mạng bình thường.

2.     Cloud APP hiển thị sơ đồ mạng bình thường.

Cần phải nhấp vào “sơ đồ mạch” để kiểm tra sơ đồ mạng thực tế

 

H sơ đo được

Thiết bị Reyee hiển thị sơ đồ kết nối trên Cloud APP và Cloud Web.

Kết lun

Thiết bị Reyee hiện thị sơ đồ mạng bình thường trên Cloud APP và Cloud web

1.2.4 Báocáo

D án th nghim

Báo cáo

Mc đích th nghim

Kiểm tra, chỉnh sửa và xuất báo cáo bình thường.

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.      1. Kiểm tra báo cáo trong trang Cloud Web

2.      2. Chỉnh sửa và xuất báo cáo bình thường.

 

 

3.      3. Kiểm tra báo cáo trong Cloud APP

   

 

4.      4. Chỉnh sửa và xuất báo cáo bình thường.

  

H sơ đo được

Có thể chỉnh sửa và xuất báo cáo trên Cloud web và Cloud APP

Kết lun

Có thể chỉnh sửa và xuất báo cáo trên Cloud web và Cloud APP

1.2.5 CCTV---CameraNVR/IP

D án th nghim

CCTV---Camera NVR/IP

Mc đích th nghim

Phát hiện camera và kết nối mạng bình thường.

Quy trình th nghim và kết qu mong đợi

1.     Kết nối thiết bị.

2.     Đảm bảo đã kết nối camera với cổng PoE của Switch CCTV thông minh và hoạt động trên 20 – 30 phút.

Đảm bảo cổng được kết nối với camera có lưu lượng dữ liệu ổn định.

     

3.     Nếu lưu lượng dữ liệu ổn định nhưng camera lại không kết nối mạng được, vui lòng thử kích hoạt thủ công, mở danh sách camera, nhấp vào “NVR” rồi nhấp vào "AUTO" (TỰ ĐỘNG)

  

H sơ đo được

IP camera trực tuyến trên Cloud.

Kết lun

 

How do you like this document ?

Suggestion


(0/255)

Can we contact you to discuss your suggestion?

Privacy Policy
Thank you. We will inform you of our response as soon as possible.
Thank you again for your valuable input!
This page will be closed in 5 s…
Submit

Ruijie Networks websites use cookies to deliver and improve the website experience.

See our cookie policy for further details on how we use cookies and how to change your cookie settings.

Cookie Manager

When you visit any website, the website will store or retrieve the information on your browser. This process is mostly in the form of cookies. Such information may involve your personal information, preferences or equipment, and is mainly used to enable the website to provide services in accordance with your expectations. Such information usually does not directly identify your personal information, but it can provide you with a more personalized network experience. We fully respect your privacy, so you can choose not to allow certain types of cookies. You only need to click on the names of different cookie categories to learn more and change the default settings. However, blocking certain types of cookies may affect your website experience and the services we can provide you.

  • Performance cookies

    Through this type of cookie, we can count website visits and traffic sources in order to evaluate and improve the performance of our website. This type of cookie can also help us understand the popularity of the page and the activity of visitors on the site. All information collected by such cookies will be aggregated to ensure the anonymity of the information. If you do not allow such cookies, we will have no way of knowing when you visited our website, and we will not be able to monitor website performance.

  • Essential cookies

    This type of cookie is necessary for the normal operation of the website and cannot be turned off in our system. Usually, they are only set for the actions you do, which are equivalent to service requests, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling out forms. You can set your browser to block or remind you of such cookies, but certain functions of the website will not be available. Such cookies do not store any personally identifiable information.

Accept All

View Cookie Policy Details

Contact Us

Contact Us

How can we help you?

Contact Us

Get an Order help

Contact Us

Get a tech support